Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
Päivitys: 18.3.2019
line decor
 
 
 
 
 

Natura

Lehtojensuojeluohjelma

 

Soidensuojeluohjelma

Rantojensuojeluohjelma

 

Kallioidensuojeluohjelma

Perinnemaisemat ............ Rauhoitukset

 

Rauhoitukset

Natura 2000

Kurkisuo (Kartta)

Kuohijoen kalkkilehto (Kartta)

Kukkia (Kartta)

Suojeluohjelmat

Linkit ohjelmiin ylhäällä

Rauhoitetut lehmusalueet

Elotarha Kuohijoki Kartta
Nivunkulman jalopuumetsikkö Nivunkulma Kartta
Isosaari Puutikkala Kartta
Haikanvuori ja Hiidenlahti Kuohijoki Kartta
Evinsalo Evinsalo Kartta
Kortteenpohjan lehmusmetsikkö ja tervaleppäkorpi Kortteenpohja Kartta
Salmenniemi Ämmätsä Kartta
Kouvalan lehmusrinne Holja Kartta
Iso-Vekuna Holja Kartta
Kankahuvenlahti Aitoo Kartta
Takkulan lehmuslehto Holja Kartta

 

Valkolehdokki on rauhoitettu kasvi, mutta paikka paikoin se on vielä melko yleinen.


Kansainväliset vastuulajit

Alueella kasvavat seuraavat kansainväliset vastuulajit

Botrychium multifidum
Carex livida
Elatine orthosperma
Elatine triandra
Glyceria lithuanica
Isoëtes echinospora
Isoëtes lacustris
Lobelia dortmanna
Äimäruoho Subularia aquatica
Kaiheorvokki Viola selkirkii
Hajuheinä Cinna latifolia

 

 

Ketoneilikka on käynyt harvinaiseksi ja kaipaisi suojelua kasvupaikoillaan.

Luopioisten alueelta löydetyt rauhoitetut kasvit

Hajuheinä (Cinna latifolia)
Pohjanmasmalo (Anthyllis vulneraria ssp. lapponica)
Ahokirkiruoho (Gymnadenia conopsea)
Lehtoneidonvaippa (Epipactis helleborine)
Pesäjuuri (Neottia nidus-avis)
Punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata)
Soikkokaksikko (Listera ovata)
Suovalkku (Hammarbya paludosa)
Sääskenvalkku (Malaxis monophyllos)
Valkolehdokki (Platanthera bifolia)

Hajuheinällä on alueella kaksi kasvupaikkaa.

Kirkiruohoa ei ole löydetty enää vuoden 2001 jälkeen.

Lehtoneidonvaipalla on vankka esiintymäalue Puutikkalan Kyläjärven ympäristössä, mutta myös muualla.

Pesäjuuri kasvaa edelleen Iso-Vekunan saaressa.

Punakämmekkä kasvaa melko runsaana Kurkisuolla. Häyläsuolta kasvia ei ole löydetty enää 2000-luvulla. Uusi kasvusto löydettiin Halisevanjärveltä 2010-luvulla.

Soikkokaksikkoa tavataan vielä vähäisessä määrin muutamalta kasvupaikalta eri puolilta aluetta.

Suovalkku kasvaa yleisenä Kurkisuolla ja vähäisempänä Kuohijoen Vähäjärvellä ja Holjan Rummakkojärvellä.

Sääskenvalkku kasvoi Kuohijoen kalkkilehdossa, mutta sitä ei ole tavattu enää 2000-luvulla.

Valkolehdokki on jokseenkin yleinen kasvi alueella.

Luopioisista hävinneet lajit

Taulukossa ei ole niitä lajeja, jotka ovat satunnaisia tai vakiintumattomia. Mukana on myös viimeinen löytövuosi.

Vilukko Parnassia palustris 1987
Sääskenvalkku Malaxis monophyllos 1998
Lettosara Carex heleonastes 1970-luku
Ahokirkiruoho Gymnadenia conopsea 2001
Jouhiluikka Eleocharis quinqueflora 1960-luku
Hoikkavilla Eriophorum gracile 1959
Ketokatkero Gentianella campstris 1957
Sykeröpiippo Luzula sudetica 1994

Häviämisstatuksesta huolimatta tarkastan kasvupaikat vuosittain ja toivon kasvin vielä löytyvän. Ahokirkiruohon osalta olen toiveikkain.

Uhanalaisluokitukset

Luopioinen kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen 2a (Eteläboreaalinen, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko), maakunnallisesti Pirkanmaahan (Pir2a).

Tämän jaon mukaisia alueellisia uhanalaislajeja ei tässä erikseen luetella.


 

Luopioisten alueelta löydetyt uhanalaiset ja silmälläpidettävät kasvilajit

Valtakunnalliset

Hävinneet (RE)

  • Ei löytöjä

Äärimmäisen uhanalaiset (CR)

  • Ei löytöjä

Erittäin uhanalaiset (EN)

Vaarantuneet (VU)

Silmälläpidettävät (NT)

Lähde: Hyvärinen, E. ym. 2019

Ylläolevissa taulukoissa Luopioisista hävinneet lajit on merkitty H-kirjaimella ja koristekarkulaiset K-kirjaimella.

Vanamo on yleinen kasvi Luopioisten metsissä. Se ei kuitenkaan viihdy hakkuuaukeilla, taimikoissa eikä pusikoissa. Niinpä se on monilta alueilta hävinnyt kokonaan.

Luopioisissa kasvavat Pirkanmaalla uhanalaiset kasvit (Tampereen seutukaavaliitto. 1985)

Aethusa cynapium
H
Eleocharis quinqueflora
H
Dactylorhiza traunsteineri
EU
Carex heleonastes
EU
Malaxis monophyllos
EU
Lactuca muralis
V
Gymnadenia conopsea
V
Conium maculatum
V
Nurmilaukka
Allium oleraceum
V
Neottia nidus-avis
V
Dactylorhiza incarnata
V
Carex livida
V
Vankkasara
Carex riparia
V
Botrychium multifidum
S
Trollius europaeus
S
Epipactis helleborine
S
Pilularia globulifera
S
Fallopia dumetorum
S
Littorella uniflora
S
Inula salicina
S
Juncus stygius
S
Tunturikurjenherne Astragalus alpinus
S
Hoikkavilla Eriophorum gracile
S

H = hävinnyt, EU = erittäin uhanalainen, V = vaarantunut, S = silmälläpidettävä.