Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
 
 
 
 
 

Natura

Lehtojensuojeluohjelma

 

Soidensuojeluohjelma

Rantojensuojeluohjelma

 

Kallioidensuojeluohjelma

Perinnemaisemat ............ Rauhoitukset

 

Perinnemaisemat:

Rautajärven niityt

Rautajärven kartanon laidunniityt muodostavat maakunnallisesti arvokkaan perinnemaiseman. Alue muodostuu paitsi laidunnetuista niityistä myös hakamaista ja luhtaisesta rannasta. Laitumia hyödynnetään edelleen ja nautakarja huolehtii siitä, että niityt säilyvät jatkossakin avoimina.

Alueelta on löydetty uhanalainen ketonoidanlukko. Tämä on tällä hetkellä ainoa tiedossa oleva esiintymä. Samoin alueelta löytyvät Luopioisten ainoat mäkikaurakasvustot. Tätä heinää kasvaa melko laajalla alueella myös tien varsilla ja peltojen ketosaarekkeissa. Keväthanhikin esiintymä on myös Luopioisten ainoita samoin kuin kevätkynsimönkin ja nurmilaukan.

Niittymäisiä pientareita iltahämärissä Padankoskella.

Haukilammen laitumet

Paikallisesti arvokas metsälaidun ja hakamaa, jolla on myös maisemallista arvoa.

Sarkasen metsälaidun

Paikallisesti arvokas metsälaidun, joka liittyy olennaisesti vanhaan historialliseen kulttuuri- ja harjumaisemaan. Laitumen arvoa nostaa vanha puusto sekä lehtomainen kasvillisuus.

Evinsalon metsälaidun

Paikallisesti arvokas metsälaidun, joka on muuttumassa laidunnuksen loputtua.

 

 

Pihlajamäen talon laidunnettua kallioketoa Puutikkalassa.

Heikkilän haka

Paikallisesti arvokas perinnemaisema, joka muodostuu sekä metsälaitumista, hakamaista ja erilaisista niityistä.

Koivulahden haka

Paikallisesti arvokas perinnemaisemakokonaisuus, joka muodostuu metsälaitumista, niityista ja hakamaista. Alueen arvoa nostaa monipuolinen lehtokasvillisuus.

Taivallahden metsämaisema

Paikallisesti arvokas metsälaidunkokonaisuus, jossa kasvaa merkittäviä kasvilajeja.

Hukin niitty

Puutikkalan kylän keskellä oleva maisemallisesti näyttävä niittykokonaisuus, jossa kasvaa komeita katajia ja lehtipuita. Niityn tasoa nostaa myös kylämiljöön kulttuurihistoriallinen arvo. Paikallisesti aluetta kutsutaan Anttilan niityksi.

Viitasalon haka

Paikallisesti arvokas maisemakokonaisuus laajan peltoalueen keskellä. Niityt ja haat levittäytyvät talon ympärille ja elävöittävät maisemaa.


 

 

Aholan hakamaat

Niemikunnassa Aholan tilan mailta löytyvät laajat laitumet ja niityt, joilla kunnostuksesta ja hoidosta huolehtivat lehmät. Perinnebiotoopeista mainittakoon kalliokedot, piha-alueen luonnonnurmikot ja laajat laidunniityt.

Alueelta on löydetty monia näille biotoopeille tyypillisiä kasvilajeja, kuten kesämaksaruoho, kissankello, aholeinikki, peurankello ja ainoalla kasvupaikkallaan Luopioisten alueella kasvava peltokierto. Sen alkuperä on selvittämättä.

Mäkikauran röyhy Rautajärvellä tien pientareella.

Perinnemaisemat on omalta osaltani lähes kokonaan kiertämättä, joten niiden kasvillisuudesta en vielä osaa sanoa paljoakaan. Tämä sivu täydentyy myöhemmin.